Oświadczenie zawodnika

Do podpisania podczas odbierania numeru startowego lub do wydrukowania i dostarczenia organizatorowi podczas odbierania numeru startowego:

Poniżej tekst oświadczenia:

 

Cisna, dnia 13 lutego 2021 r.

O Ś W I A D C Z E N I E  Z A W O D N I K A

Ja, …………………………………………………………………………… niżej podpisana/y składam oświadczenie w stosunku do Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego z siedziba w Rzeszowie (dalej jako Organizator), że:

  • zapoznałam/em się z trasą zawodów w narciarstwie wysokogórskim XXXV Pucharu Połonin – Memoriał Andrzeja Kusia (dalej jako Zawody), przebiegiem podejść, zjazdów, jak i miejsc niebezpiecznych,
  • posiadam doświadczenie, sprawny sprzęt oraz umiejętności techniczne niezbędne do bezpiecznego poruszania się po całej trasie Zawodów oraz zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Zawodów, z którym zapoznałem się i nie zgłaszam zastrzeżeń,
  • będę poruszała/ł się z bezpieczną prędkością dostosowaną do moich umiejętności,
  • jestem dobrego stanu zdrowia, posiadam zaświadczenie od lekarza medycyny o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Zawodach, nie pozostaję w stałym leczeniu z powodu chorób przewlekłych, nie przyjmuję żadnych medykamentów – brak jest w moim przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w Zawodach,
  • znane jest mi ryzyko uprawiania narciarstwa wysokogórskiego, które wiąże się z niebezpieczeństwem poruszania się (intensywny wysiłek/zjazdy) w nieprzygotowanym terenie o charakterze górskim – na którym znajdują się przeszkody i miejsca potencjalnie niebezpieczne,
  • świadomy jestem tego, że Organizator pomimo starań nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych przeszkód, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla mojego zdrowia i życia,
  • biorąc pod uwagę powyższe zrzekam się wszelkich moich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Organizatora będących następstwem doznanych urazów wynikających z mojego startu w Zawodach,
  • oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów uczestnictwa w Zawodach oraz promocji na stronie internetowej Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zostałam/em poinformowany przez Organizatora i przyjmuję do wiadomości, iż:

a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Rzeszowski Klub Wysokogórski z siedzibą w Rzeszowie Kochanowskiego 19a,
b) na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko i data urodzenia uczestnika następującym odbiorcom: innym osobom dokonującym rejestracji elektronicznej uczestnika, media,
c) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości mojego uczestnictwa w Zawodach,
e) wyrażam zgodę na nieodpłatna publikację mojego wizerunku przez Organizatora zarejestrowanego w związku z organizacją Zawodów.

……………………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)