Oświadczenie zawodnika

Do pobrania i dostarczenia organizatorowi podczas odbierania numeru startowego:

Oświadczenie zawodnika startujące w 32 Pucharze Połonin 2018 w formacie PDF

Poniżej tekst oświadczenia:

 

Wetlina dnia 16 lutego 2018 r.

 

O Ś W I A D C Z E N I E Z A W O D N I K A

 

Ja, …………………………………………………………………………… niżej podpisana/y składam oświadczenie w stosunku do Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego z siedziba w Rzeszowie (dalej jako Organizator) , że:

 • zapoznałam/em się z trasą zawodów w narciarstwie wysokogórskim XXXII Pucharu Połonin – Memoriał Andrzeja Kusia (dalej jako Zawody), przebiegiem podejść, zjazdów, jak i miejsc niebezpiecznych,
 • posiadam doświadczenie, sprawny sprzęt oraz umiejętności techniczne niezbędne do bezpiecznego poruszania się po całej trasie Zawodów oraz zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Zawodów, z którym zapoznałem się i nie zgłaszam zastrzeżeń,
 • będę poruszała/ł się z bezpieczną prędkością dostosowaną do moich umiejętności,
 • jestem dobrego stanu zdrowia, posiadam zaświadczenie od lekarza medycyny o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Zawodach, nie pozostaję w stałym leczeniu z powodu chorób przewlekłych, nie przyjmuję żadnych medykamentów – brak jest w moim przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w Zawodach,
 • znane jest mi ryzyko uprawiania narciarstwa wysokogórskiego, które wiąże się z niebezpieczeństwem poruszania się (intensywny wysiłek/zjazdy) w nieprzygotowanym terenie o charakterze górskim – na którym znajdują się przeszkody i miejsca potencjalnie niebezpieczne,
 • świadomy jestem tego, że Organizator pomimo starań nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych przeszkód, tak aby nie stanowiły niebezpieczeństwa dla mojego zdrowia i życia,
 • biorąc pod uwagę powyższe zrzekam się wszelkich moich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Organizatora będących następstwem doznanych urazów wynikających z mojego startu w Zawodach,
 • oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów uczestnictwa w Zawodach oraz promocji na stronie internetowej Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 • zostałam/em poinformowany przez Organizatora i przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Rzeszowski Klub Wysokogórski z siedzibą w Rzeszowie Obrońców Poczty Gdańskiej 11,
 2. b) na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko i data urodzenia uczestnika następującym odbiorcom: innym osobom dokonującym rejestracji elektronicznej uczestnika, media.
 3. c) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości mojego uczestnictwa w Zawodach.
 • wyrażam zgodę na nieodpłatna publikację mojego wizerunku przez Organizatora zarejestrowanego w związku z organizacją Zawodów.

 

 

……………………………………………………………………………………

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)