Rzeszowski Klub Wysokogórski ma przyjemność zaprosić na zawody boulderowe – Mistrzostwa Podkarpacia we wspinaczce dla dzieci i młodzieży. Zawody skierowane są dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Zawodnicy z innych województw niż Podkarpackie mogą uczestniczyć w zmaganiach, ale ich wyniki nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji Mistrzostw Podkarpacia. Każdy zawodnik powinien w dniu zawodów przedstawić wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające zgodę na uczestnictwo dziecka w rywalizacji, do pobrania tutaj: zgoda rodzica (http://rkw.org.pl/pobieranie/ZGODA-RODZICA-OPIEKUNA.pdf)

Szczegóły wydarzenia w regulaminie zawodów: Regulamin

Kategorie wiekowe:

● XS-Skrzaty: do 7 lat włącznie, urodzeni do 2015 r.

● DM-Dzieci młodsze: 8-9 lat, urodzeni w latach 2014-2013

● D-Dzieci: 10-11 lat, urodzeni w latach 2011-2012

● Mł-Młodzik: 12-13 lat, urodzeni w latach 2009-2010

● JM-Junior młodszy: 14-15 lat urodzeni w latach 2007-2008

Rywalizacja odbywać się w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopcy.

HARMONOGRAM ZAWODÓW*

  • 09.00 – 12.30 Rejestracja zawodników
  • 10.00 – 12.00 start kategorii XS -skrzaty, DM -dzieci młodsze
  • 13.00 – 15.00 start kategorii D -dzieci, M -młodziki, JM -junior młodszy
  • 13.15 – wyniki i dekoracja kategorii XS, DM
  • 16.00 – wyniki i dekoracja kategorii D, M, JM; dekoracja zdobywców tytuły Mistrz Podkarpacia kategorii D, M, JM

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w harmonogramie zawodów i wprowadzenia limitu

zawodników.

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

Organizator:

Rzeszowski Klub Wysokogórski

Centrum Wspinaczkowe RKW Peron Baltoro

Partnerzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kontakt do organizatorów:

Edward Twardowski – [email protected], tel.: 502338620 

Rejestracja 

Zgłoszenia na zawody są przyjmowane poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy 

Miejsce zawodów 

Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “PERON BALTORO”

35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 19A 

ZASADY KLASYFIKACJI

1. Klasyfikacja odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:

● XS-skrzaty: do 7 lat włącznie , urodzeni po 2015 roku

● DM-Dzieci młodsze: 8-9 lat, urodzeni w latach 2013-2014 roku

● D-Dzieci: 10-11 lat, urodzeni w latach 2011-2012

● Mł-Młodzik: 12-13 lat, urodzeni w latach 2009-2010

● JM (Junior młodszy): 14-15 lat urodzeni w latach 2007-2008

2. Klasyfikacja odbywa się osobno dla dziewczynek i chłopców

NAGRODY

1. Dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej KS, DM, D, M, JM zostały przewidziane puchary lub nagrody rzeczowe osobno dla dziewczynek i chłopców.

2. Dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej D, M, JM w klasyfikacji Mistrzostw Podkarpacia zostały przewidziane puchary lub nagrody rzeczowe osobno dla dziewczynek i chłopców.

3. Dla pozostałych zawodników zostały przewidziane dyplomy uczestnictwa

Oświadczenie RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) rejestracja na zawody jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego wizerunku przez organizatora zawodów – Rzeszowski Klub Wysokogórski (ul. Kochanowskiego 19a, 35-304 Rzeszów) do celów uczestnictwa w zawodach i ich promocji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119) dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Rzeszowski Klub Wysokogórski reprezentowany przez prezesa klubu. Z administratorem można kontaktować się mailowo na adres: [email protected]

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest sekretarz klubu, e-mail: [email protected]

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wspinaczkowym i jego promocji oraz udokumentowania dla jednostek samorządu wspierających przedsięwzięcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zawody odbędzie się dzięki dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa