Rzeszowski Klub Wysokogórski ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież na kolejną edycję Pucharu Regionalnego PZA – konkurencja bouldering. Wszyscy zarejestrowani zawodnicy (z wyłączeniem kategorii „XS – skrzat”) będą jednocześnie klasyfikowani w Regionalnym Pucharze Polski PZA w kategoriach dzieci młodsze, dzieci, młodzik i junior młodszy. Wyżej wymieniona klasyfikacja będzie obejmowała województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie. Zawodnicy z innych województw i krajów mogą uczestniczyć w zmaganiach ale ich wyniki nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji (do ew. finału dostaną się wyłącznie zawodnicy startujący w ramach rozgrywek Pucharu Regionalnego PZA). Każdy zawodnik powinien w dniu zawodów przedstawić wypełnione i podpisane oświadczenie (formularz) potwierdzający zgodę na uczestnictwo dziecka w rywalizacji.

Druk do pobrania  tutaj.

Kategorie wiekowe:

  • XS (skrzaty) –  do 7 lat włącznie, urodzeni do 2014 r
  • DM (dzieci młodsze) – do 9 lat włącznie, urodzeni w latach 2013-2012
  • D (dzieci) – 10 – 11 lat, urodzeni w latach 2011-2010
  • (młodzik) –  12 – 13 lat, urodzeni w latach 2009-2008• JM (junior młodszy): 14 – 15 lat, urodzeni w latach 2007 – 2006

XS (skrzaty), DM (dzieci młodsze), D (dzieci) – rywalizacja w grupach bez finału formuła flash, próby liczone. 

(młodzik), JM ( junior młodszy) – finał.

Organizator

Rzeszowski Klub Wysokogórski 

Centrum wspinaczkowe RKW Peron-Baltoro

Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Wsparcie i patronat nad nasza imprezą objęło Miasto Rzeszów
Wsparcie i patronat nad nasza imprezą objęło Miasto Rzeszów

Rejestracja 

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego: System rejestracji  

Rejestracja w kategorii Skrzatów odbywa się drogą mailową – zgłoszenia (Imię, Nazwisko, Klub, Miasto, Rok Urodzenia) prosimy wysyłać na maila: [email protected]

Opłata startowa wynosi 50 zł. przelewem na konto mBank 58 1140 2004 0000 3902 7909 7269

(w tytule wpłaty podać: imię, nazwisko zawodnika, kategoria wiekowa)

Płatność w dniu zawodów podczas rejestracji 60 zł. 

Nagrody i świadczenia organizatora 

  • miejsca 1- 3 puchary
  • dyplomy
  • pakiet startowy

Miejsce zawodów 


Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “PERON BALTORO”
35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 19A 

Termin zawodów – Sobota, 20 listopada 2021

Harmonogram zawodów 


08:00 – 09:00 – rejestracja w kategoriach krasnale, dzieci młodsze 

09:30 -11:30 – rywalizacja w kategorii krasnale, dzieci młodsze 

10:00 -11:45 – rejestracja w kategoriach dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi

12:00 -14:00 – rywalizacja dzieci, eliminacje młodzików i juniorów młodszych 

12:30 – ogłoszenie wyników rywalizacji w kategoriach krasnali, dzieci młodszych 

12:45 – ceremonia dekoracji w kategorii krasnale, dzieci młodsze i dzieci

14:30 – ogłoszenie wyników w kategoriach dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi

15:00 – zamknięcie strefy izolacji dla młodzików i juniorów młodszych

15:15 – 18:15 – finał młodzików i juniorów młodszych 

19:00 – ceremonia dekoracji w kategoriach młodzicy i juniorzy młodsi

Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. W skrócie:

  • rywalizacja w kategorii krasnale, dzieci młodsze, dzieci oraz eliminacje młodzików i juniorów młodszych odbywają się na 8-10 boulderach w formule flash z liczeniem prób do zony (bounusa) i topa
  • finały młodzików i juniorów młodszych odbywają się z wykorzystaniem strefy izolacji w formule rotacyjnej (zawodnicy nie mogą obserwować startów konkurentów, czas na pokonanie problemu jest równy czasowi przeznaczonemu na odpoczynek)

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów zawodników i zmian w harmonogramie. 

Kontakt do organizatorów: Edward Twardowski tel 502338620, Adam Nowak tel 798521632

Oświadczenie RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) rejestracja na zawody jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego wizerunku przez organizatora zawodów – Rzeszowski Klub Wysokogórski (ul. Kochanowskiego 19a, 35-304 Rzeszów) do celów uczestnictwa w zawodach i ich promocji.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119) dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Rzeszowski Klub Wysokogórski reprezentowany przez prezesa klubu. Z administratorem można kontaktować się mailowo na adres: [email protected]
2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest sekretarz klubu, e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wspinaczkowym i jego promocji oraz udokumentowania dla jednostek samorządu wspierających przedsięwzięcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.
6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.